Informace pro žadatele bytu

DŮLEŽITÁ INFORMACE
pro žadatele o pronájem bytu

Vážení žadatelé o pronájem bytu v MČ Brno -Kohoutovice,

z důvodu schválení nových Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem bytů v majetku SMB svěřených do správy MČ Brno-Kohoutovice s účinností od 01.04. 2020, Vás žádáme při podání nové žádosti nebo aktualizaci stávající žádosti o vyplnění a doručení OBOU formulářů žádosti o pronájem bytu. Uvedené opatření se týká pouze přechodného období do 04/2020.

K žádostem prosím dokládejte pouze požadované přílohy. K ostatním se nepřihlíží a budou skartovány.

V případě, že žádost bude doručena neúplná nebo budou chybět požadované přílohy, nebude předložena k hodnocení do doby řádného doplnění.

Oba v současné době platné formuláře žádosti o pronájem bytu jsou Vám k dispozici na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice : https://kohoutovice.brno.cz/formulare/

 nebo na Odboru správy majetku ÚMČ Brno-Kohoutovice.

Žádosti budou přijímány pouze na formulářích, které jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice.

Žadatelům, kteří mají již evidovanou platnou žádost o pronájem bytu, bude písemně nebo elektronicky zaslán nový formulář s žádostí o řádné a pravdivé vyplnění a jeho vrácení zpět do 04/2020. Žadatelé, kteří nedoručí v daném termínu žádost o pronájem bytu ve znění platném od 04/2020 nebudou zařazení do aktuálního seznamu žadatelů o pronájem bytu.

Žadateli i nadále trvá povinnost každoročně do 30.11. písemně / elektronicky oznámit MČ Brno-Kohoutovice, že trvá na zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu pro příští kalendářní rok. Toto nemusí učinit v roce, v němž žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu podal.

Pokud žadatel toto do 30.11. neučiní, bude ke 31.12. stejného roku z evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu automaticky vyřazen.

Děkujeme Vám za pochopení.

Lenka Grulichová, OSM ÚMČMBKohoutovice