INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁJEMCE BYTOVÝCH/ NEBYTOVÝCH PROSTOR


1. Úvod

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů. Tato povinnost je uložena společnosti MOP Brno, spol. s r.o.[1] článkem 13 GDPR[2].

2. Zpracované osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:

  • jméno a příjmení (případně akademický titul), datum narození,
  • adresa trvalého pobytu (město, ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ
  • telefonní číslo, e-mailová adresa (popřípadě datová schránka)

bankovní spojení (název banky, číslo účtu)
V případě smluvně zajištěného odběru vody, plynu, elektrické energie a tepla i údaje nezbytné k jejich odečtu a vyfakturování. Současně budou zpracovávány osobní údaje dalších s Vámi spojených osob v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy.

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost MOP Brno, spol. s r.o., Žebětínská 821/70, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČO: 48910546, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11462, kontaktní údaje - telefon: 547 220 046 e-mail: mopbrno@mopbrno.cz

B) Nařízení GDPR neukládá společnosti MOP Brno, spol. s r.o. mít určeného pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO), ale v záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat společnosti MOP Brno, spol. s r.o. tel: 547 381 060  e-mail: mopbrno@mopbrno.cz

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů

  • Uzavřením smlouvy o pronájmu bytových/nebytových prostor s jejich vlastníkem, jste se stal/a naším partnerem. Společnost bude zpracovávat pouze takové Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a následně pro její uzavření a plnění jejího předmětu.

D) Osobní údaje budou zpracovávány v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů nebo třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

E) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci.

F) Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodním organizacím.

4. Dobra zpracování osobních údajů a další související informace

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu ke společnosti a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou.

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 13, odstavec 2) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů

C) Současně máte právo odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu [podle článku 6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR], aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 1. B) tohoto memoranda).

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Jeho adresa:

ul. pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím s připravenou smlouvou o nájmu nebytových prostor. Pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude možné s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít. Není žádná povinnost poskytnout osobní údaje pro smluvní vztah, ale bez nich není možné smluvní vztah uzavřít.

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

5. Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 

6. Doplňující informace

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.